ආසාදිතයින් 844ක්

තවත් ආසාදිතයින් 9 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 844 දක්වා ඉහලගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *