පුවත් / ලිපි අපිට එවන්න

ඔබගේ අතින් ලියවෙන පුවත් රාවයහි පලකිරීමට අප වෙත යොමු කරන්න .

පුවත් (දේශීය , විදේශීය , ක්‍රීඩා , තාක්ෂණික , ගමන් බිමන් ) , වෙනත් ඔබ විසින් සකස් කල විවිධ ලිපි වර්ග අප වෙත එවිය හැක .

එහිදී ඔබ සතු පින්තුර ද attachments ලෙස එවිය හැක. ඔබ කල යුත්තේ dasadesateam@gmail.com ලිපිනයට ඔබගේ නම සහ විස්තර සහිතව අදාළ තොරතුරු එවීම පමණයි .

දීර්ග කාලීනව ලිපි ලිවීමට කැමතිනම් මෙතනින් පිවිස අප වෙබ් අඩවියේ ලේඛක්ලයෙකු විය හැක .