සජිත් පොරොන්දුවක් දෙයි

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

ආණ්ඩුව පිහිටුවීමෙන් පසු ඉල්ලුම්කරන සියලුදෙනාට 4% ක ණයක් ලබාදෙන බව ස.ජ.බ.නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *