මැතිවරණයට අදාළ කො.මාර්ගෝපදේශ නීති ගැසට් පත්‍රය හෙට

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

මැතිවරණය පැවැත්වීමේදී සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිකුත් කර තිබෙන කො.මාර්ගෝපදේශ නීතියක් බවට පත්කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව හෙට(25) නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *