ශ්‍රී ලංකන් Country Manager ඝාතනය

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

ශ්‍රී ලංකන් සහ මිහින් ලංකා Country Manager රජීව ජයවීර මහතාව කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රය අසළදී ඝාතනය කර තිබේ.

තවමත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙය ඝාතනයක් හෝ සියදිවි නසාගැනීමක් විය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *