ආගමික ස්ථානවල පුද්ගල එක්රැස්වීමට අද(12) සිට අවසර ලැබේ.

ආගමික ස්ථානයන්හි ආගමික කටයුතු වෙනුවෙන් සීමාවන්ට යටත්ව පුද්ගල එක්රැස්වීම සඳහා අද(12) සිට අවසර හිමිව තිබේනවා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පුද්ගල දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් ඕනෑම ආගමික ස්ථානයකට රැස්විය හැකි උපරිම සංඛ්‍යාව 50 දෙනෙකුට සීමා වෙයි. නමුත් සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකුට හෝ රැඳී සිටිමට ඉඩ පහසුකම් නොමැති ආගමික ස්ථානයන්හි සාමාන්‍යයෙන් එම භූමියේ රැඳී සිටිය හැකි සංඛ්‍යාවෙන් අඩකඩ පමණක් එක් අවස්ථාවක රැඳී සිටිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *