අරුමුගම් තොන්ඩමන් අභාවප්‍රාප්ත වේ

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

අරුමුගම් තොන්ඩමන් අමාත්‍යවරයා අද දින තලංගම රෝහල් ගත කර ඇති අතර ඒ වන විටත් එතුමා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබූ බව රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *