දුම්රිය 47 න් ධාවනය වුයේ 10 කි

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

මගින් 2800 කගේ ඉල්ලීම මත අද (11) දින රාජකාරි කටයුතු සඳහා දුම්රිය 47 ක් යොදවා තිබුනද එයින් පැමිණි ගණන 997ක් නිසා ධාවනය කෙරුනේ දුම්රිය 10 ක් පමණක් බවයි අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කලේ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *