සංජීව මුණසිංහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයට

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

යුද හමුදා වෛද්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, මේජර් ජෙනරාල් සංජීව මුණසිංහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයට පත්කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *