කො. වෛරසය වෛරසය හෙතුවෙන් ජපනුන් සොයාගත් ඖෂධය දින දෙකකින් ලංකාවට

මිතුරන්ටත් දැනගන්න Share කරන්න

රාජ්‍ය ඖෂධ නිතීගත සංස්ථාවේ සභාපති වි‍ශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා ප්‍රකාශ කරන පරිදි ජපානය විසින් කො. වෛරසය වෛරසය මැඩපැවැත්විමට ඖෂධයක් සොයා ගෙන් ඇති බවත් එම ඖෂධය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එම සදහා ජනාධිපති ලේකම් කර්‍යාලය හරහා මෙ වන විටත් ඇන්වුමක් ලබා දී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *