කොරියානු දේශ සීමාවේ පිහිටි ඒකාබද්ධ සම්බන්ධතා කාර්යාලය පුපුරුවා හැරේ

උතුරු සහ ද.කො. දේශ සීමා ආසන්නයේ පිහිටි ඒකාබද්ධ සම්බන්ධතා කාර්යාලය උ.කො. විසින් පුපුරුවා හැර තිබේනවා. ද.කො. එරෙහිව යුදමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා බවට උ.කො. විසින් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර පැය කිහිපයකට පසුව මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වීම විශේෂත්වයකි.

උ.කො. සහ ද.කො. අතර සන්නිවේදන කටයුතු පහසු කිරීමේ අරමුණින් මෙම ඒකාබද්ධ කාර්යාලය 2018 වසරේදී ස්ථාපිත කර තිබුණි. කො.වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එම කාර්යාලය ජනවාරි මස සිට වසා දමා තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *