2019 වර්ෂය සඳහා වූ මහ බැංකු වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත පිළිගැන්වෙයි

2019 වර්ෂය සඳහා වූ මහ බැංකු වාර්තාව මුදල් ඇමති හා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ශ්‍රී…